Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (2018)

 

Artikel 1: Definities

 • Financiële Diensverlener :

Mol Assurantiën B.V. gevestigd te Papendrecht aan de Eilandstraat 15 (3351 AB), hierna te noemen: “Mol”.

 • Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Mol enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

 • Opdracht:

De door Opdrachtgever aan Mol verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

 • Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Mol zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Mol op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.

 • Aanbieder:

De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

 • Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mol wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Mol een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Mol is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.
 • Alle aan Mol verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Mol en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Mol werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
 • Aan Mol verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Mol, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Mol opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Mol en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Mol werkzaam zijn.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mol zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Mol

 • Door Mol namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
 • Aan door Mol gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Mol een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
 • Door Mol aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Mol een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

 

Artikel 4: communicatie

 • In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Mol heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Mol heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 • Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Mol verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Mol gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Mol het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 • Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Mol heeft bekend gemaakt, mag Mol erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 • Het is Mol toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 • Voor zover Mol bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mol is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
 • Mol is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 • Het voor diens dienstverlening aan Mol toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen.
 • Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Mol inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt deze aan Mol.
 • Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Mol is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Mol beïnvloeden.
 • In het geval Mol werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Mol start met de uitvoering van de opdracht.
 • Facturen van Mol dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Mol voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 • Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Mol is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
 • Verrekening door Opdrachtgever van door Mol voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Mol uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 • Indien Opdrachtgever de door Mol in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Mol te voldoen kan Mol de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter genoegdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Mol aanleiding geeft, is Mol bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Mol die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Mol haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
 • Mol kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
 • Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Mol zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Mol bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 • Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Mol verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Mol meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Mol het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
 • Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Mol de opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Mol

 • Iedere aansprakelijkheid van Mol alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mol bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mol wordt uitgekeerd, inclusief het door Mol te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 • In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mol in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Mol alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mol bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Mol geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Mol en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
 • De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Mol is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 • Mol is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Mol gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Mol kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 • Mol is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Mol verzonden (email)berichten Mol niet hebben bereikt.
 • Mol is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Mol, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

 

 • In het geval Mol adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Mol een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Mol is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Mol niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Mol voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 • Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Mol indien Mol zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 9: Overmacht

 • Mol is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Mol redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Mol ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 • Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Mol geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Mol kan worden gevergd.

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 • Door Opdrachtgever aan Mol verstrekte persoonsgegevens zullen door Mol niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Mol op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 • Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Mol, zal Mol de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

 

Artikel 11: Klachteninstituut

 • Mol is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 003020. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienst-verlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 • Mol conformeert zich niet op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.

 

Artikel 12: Verval van recht

 • Klachten met betrekking tot door Mol verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Mol, te worden ingediend bij Mol. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Mol verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 13: Diversen

 • Op alle door Mol uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Mol en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Mol slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Mol en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 • Mol is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Mol tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Mol genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.